कापुस

कापुस हा वनस्पती भारतात वापरला ज़ा रा धागा आहे . त्याचे पीक मोठया प्रामानत आपल्या भारतात घेतले ज़ाते.